Home Biznes Czym jest podatek u źródła (WHT)?

Czym jest podatek u źródła (WHT)?

by admin
Czym jest podatek u źródła (WHT)?

Przedsiębiorstwa działające w Polsce, które korzystają z usług świadczonych przez firmy mające siedzibę poza granicami RP, powinny pamiętać o funkcjonowaniu tak zwanego podatku u źródła (WHT). Jest to należność, która wynika z rozliczeń pomiędzy podmiotami o różnej rezydencji podatkowej. Wysokość podatku u źródła, a także możliwość uzyskania zwolnienia z tego obowiązku wynika z przepisów podatkowych, jakie obowiązują w danym kraju, jak również z treści umów międzynarodowych dotyczących unikania tak zwanego podwójnego opodatkowania.

Czym jest podatek u źródła?

Podatek u źródła – z angielskiego withholding tax (WHT) – jest specyficzną formą podatku CIT. Jest naliczany przy płatnościach transgranicznych wynikających z należności licencyjnych, dywidend, odsetek, jak również zakupu niektórych usług niematerialnych. W przypadku podatku u źródła właściwym podatnikiem jest firma, która otrzymuje środki finansowe, czyli zapłatę. Funkcję płatnika pełni z kolei przedsiębiorstwo dokonujące zapłaty. Transakcja finansowa przebiega w taki sposób, że płatnik oblicza oraz pobiera kwotę podatku należnego od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu podatnikowi, którą następnie przekazuje do macierzystego urzędu skarbowego. Zgodnie z tym zagraniczny podatnik otrzymuje wynagrodzenie netto automatycznie pomniejszone o kwotę podatku zatrzymaną w kraju, który jest siedzibą firmy płatnika. Wynika to z tego, że źródłem podatku jest państwo, które generuje dany dochód. Podatek u źródła dotyczy zarówno osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.

Zakres przedmiotowy podatku WHT

Firma prowadząca rozliczenia z międzynarodowymi partnerami biznesowymi, jak również kontrahentami z zagranicy, powinna znać dokładne przepisy związane z podatkiem u źródła, a także zakresem jego naliczania. Duże znaczenie ma również konstruowanie treści umów międzynarodowych, które mają na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania. Znajomość pojęcia i zakresu podatku u źródła umożliwia poprawne ustalenie obowiązku podatkowego bądź też skorzystanie z możliwości zwolnienia od jego zapłaty. Z uwagi na specyfikę prowadzonych rozliczeń na skalę światową zaleca się skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych firm, które oferują wsparcie doradcze bądź księgowe w tym zakresie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o współpracę z przedsiębiorstwami zarejestrowanymi poza granicami Polski powinny znać zakres przedmiotowy podatku WHT. Został on określony ustawowo i obejmuje wszelkiego typu przychody będące zapłatą za usługi niematerialne i należności licencyjne.

Podatek WHT w wysokości 10 i 20%

W kwestii obowiązkowego uiszczania podatku WHT funkcjonują dwie stawki, wynoszące odpowiednio 10 i 20% przychodu. W zależności od jego podstawowego źródła stawka 20% dotyczy przychodów z tytułu świadczenia usług prawnych, reklamowych, księgowych, rekrutacyjnych, zarządzania kontroli i gwarancji, poręczeń, świadczeń o podobnym charakterze, jak również przetwarzania danych czy badania rynku, a także odsetek przychodów z praw autorskich, znaków towarowych i wzorów zdobniczych. 20% podatku WHT dotyczy udostępniania tajemnic procesu produkcyjnego, użytkowania urządzeń przemysłowych czy też udzielania informacji związanych z daną dziedziną przemysłową, handlową bądź naukową. Niższa stawka podatku WHT, obejmująca 10%, dotyczy przychodów uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa, związanych z żeglugą powietrzną, a także opłat należnych za wywóz ładunków i pasażerów czy transakcji z podmiotami, które nie posiadają siedziby lub zarządu na terenie Polski. Niższa stawka podatku u źródła nie dotyczy działalności rozrywkowej, widowiskowej i sportowej świadczonej przez osoby prawne z siedzibą poza RP. Oznacza to, że stawka podatku u źródła w przypadku wymienionych czynności wynosi 20%.

Podatek u źródła obowiązuje przedsiębiorców w Polsce, którzy współpracują z zagranicznymi kontrahentami. Wysokość tego podatku jest ustalana na podstawie rodzaju usług, jakich dotyczy umowa pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Istnieją sytuacje, w których nie ma obowiązku pobierania podatku WHT bądź stawka podatku jest niższa. Wymagają one jednak prawidłowego udokumentowania.

Podobne