Planowanie jest procesem podejmowania decyzji dotyczących przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa. W związku z coraz większym komplikowaniem się procesów gospodarczych planowanie jest koniecznością oraz sprawia, że zarządzanie przedsiębiorstwem jest znacznie łatwiejsze. Planowanie zasobów w organizacji, przedsiębiorstwie musi istnieć wraz z rynkiem oraz jego kategoriami zmierzającymi do kształtowania się działalności gospodarczej.

Występuje coraz więcej zdarzeń gospodarczych, sytuacja rynkowa jest coraz to mniej przejrzysta, otoczenie wciąż się zmienia, umysł ludzki jest ograniczony a manager chce zapewnić przedsiębiorstwu skuteczne zarządzanie oraz interweniowanie w sytuacjach trudnych, planowanie jest więc koniecznością.

Planowanie powinno ustalać cele i środki prowadzące do ich osiągania oraz wdrażać nowe, bardziej efektywne sposoby działania przedsiębiorstw. Planowanie jest potrzebą zarządczą oraz praktyką wspomagającą rozwój przedsiębiorstwa. Planowanie zapewnia bardziej skuteczne zarządzanie i pozwala na czynną interwencję w zakresie kształtowania korzystniejszej przyszłości, co w rezultacie gwarantuje sukces gospodarczy.

Reasumując należy stwierdzić, ze planowanie to jedna z funkcji zarządzania, obejmująca zespół czynności kierowniczych określających politykę strategiczną w zakresie przyszłych celów i zadań oraz sposobów ich realizacji. Planowanie urzeczywistnia się w postaci opracowanych planów. Aby planowanie spełniało swoje zadania, należy je oprzeć na naukowych podstawach, stosując w etapie planowania obowiązujące zasady, obliczając wielkości planistyczne właściwymi metodami oraz stosując określony tryb opracowania planu.